Sve što treba da znate o garanciji na klima uređaj: Ko je izdaje, kome se obratiti, šta nam zakon omogućava?

Garancija

Odlučili ste se za kupovinu novog klima uređaja? Nameće se niz pitanja… Kako izabrati adekvatan klima uređaj, gde ga kupiti po najpovoljnijim cenama, gde je najbolje postaviti klima uređaj, koga angažovati za taj posao?

Nakon što rešite sve ove dileme nameće se i pitanje garancije klima uređaja.

Prilikom kupovine klima uređaja važno je obratiti pažnju na uslove garancije. Oni su različiti od proizvođača do proizvođaća, a ljudi često iz neznanja prekrše te uslove i time izgube pravo da njihov uređaj bude održavan o trošku ovlašćenog servisa.

Ko izdaje garanciju na ispravnost klima uređaja?

Garanciju na ispravnost klima uređaja izdaje ovlašćeni servis koji klimu nakon kupovine i montira u vašem domu. U zavisnosti od proizvođača postoji više ovlašćenih servisera, a informaciju o tome koji je vaš najčešće dobijete prilikom kupovine klima uređaja.

Kome se obraćamo za ostvarivanje prava na garanciju?

Kako bi vaš uređaj imao pravo na popravku u garantnom roku potrebno je da se obratite ovlašćenom servisu. On svojim pečatom i potpisom garantuje da je uređaj bezbedan za upotrebu. U slučaju eventualnog kvara u roku od 6 meseci imate pravo da pozovete prodavca, a nakon tog perioda obraćate se direktno ovlašećenom servisu, koji je dužan da izađe na teren i kvar reši u zakonom propisanom roku.


Šta je to osnovna garancija (saobraznost 2 godine), a šta produžena garancija?

Osnovna garancija na sve modele uređaja je dve godine. Zakonom o zaštiti potrošača Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od 24 meseca od datuma kupovine. Trgovac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste.  Ipak, ono što mali broj ljudi zna jeste da postoji način da garanciju svog klima uređaja produžite i do 7 godina. Takvu mogućnost nude ovlašćeni servisi, a možete je ostvariti ukoliko svake godine angažujete isti da vam uradi godišnji servis. Taj godišnji servis košta oko 30 e, ali vam se garancija na klima uređaj produžava na još godinu dana. Ovde je važno napomenuti da to mora da bude ovlašćeni servis, onaj koji vam je montirao klima uređaj prilikom kupovine i koji ima pečat kojim dokazuje da je ovlašćen za obavljanje te delatnosti. U suprotnom, ukoliko vam klima uređaj servisira nestručno lice ili neovlašćeni servis gubite pravo na garanciju.

Uslovi za ostvarivanje prava na garanciju na klima uređaj

-    Klima uređaj kupljen od ovlašćenog servisera i montaža od tog istog servisa
-    Garancija se produžava svake godine na rok od jedne godine uz obavezan redovni godišnji servis urađen od strane ovlašćenog servisa
-    Garancija na daljinski upravljač se razlikuje od servisa do servisa (od 7 dana do 6 meseci) 
-    Garancija važi samo ukoliko se klima uređaj koristi po uputstvima proizvođača u određenim temperaturnim opsezima (za standardne on-off sisteme radni opseg je od -5 do +43 ℃ spoljne temperature, a za inverter sisteme radni opseg je od -15 do +45 ℃ spoljne temperature)
-    Garancija ne važi ukoliko se klima uređaji (osim ako su uređaji profesionalna varijanta) koriste u profesinalne svrhe 
-    Garancija ne važi ukoliko je kvar nastao usled „više sile“ – udar groma, požar, kvašenje unutrašnje jedinice vodom, niskog ili previsokog napona (dozvoljen opseg napona 210-230V)
-    Garancija ne važi ukoliko je na klimi intervenisano od strane nestručnog lica, ukoliko je premeštana, ukoliko je onemogućeno cirkulisanje vazduha oko klime (spolja i unutra), ako su produžavani kablovi ili je klima uključivana u neadekvatne produžne kablove ili sa više drugih potrošača
       -    Ukoliko klima uredjaj nije redovno servisiran garancija ne važi.

Da li se garancija odnosi na ceo uređaj ili samo na kompresor?

Kompresor je najvažniji deo klima uređaja. Upravo to zna da bude i najskuplja stavka ukoliko se uređaj pokvari. Upravo to je bio razlog zbog kojeg su pojedini proizvođači odlučili da potrošačima osim osnovne garancije, koja se odnosi na ceo uređaj i traje 2 godine ponude i dodatnu garanciju na kompresor čak i do 10 godina. Prilikom kupovine raspitajte se da li imate dodatnu garanciju na kompresor i koliko je njeno trajanje.

Da li je bitno ko ugrađuje klima uređaj za ostvarivanje garancije?

Ovo je jedno od najvažnijih pitanja kada je ostvarivanje prava na garanciju u pitanju. Naime, garancija važi jedino i samo ako je urađena od strane ovlašćenog servisera koji svojim pečatom daje garanciju na ispravnost uređaja. On je taj koji ukoliko dođe do problema rešava kvar o svom trošku ukoliko je uređaj pod garancijom. 

Koji je rok za rešavanje reklamacije na uređaj pod garancijom?

U slučaju postojanja nesaobraznosti kupljene robe ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost. Prodavac otklanja nesaobraznost bez naknade, a kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Kada je u pitanju način otklanjanja nesaobraznosti robe, potrošač ima pravo da bira između popravke ili zamene. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. 

Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Garancija se produžava za onoliki broj dana koliko je uređaj bio u servisu. 

Ko je nadležan za eventualan nastanak spora između davaoca garancije i kupca?

Ukoliko prodavac odbije reklamaciju, dužan je da potrošača obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Obaveštavanje o ovoj mogućnosti treba da bude deo odgovora trgovca na izjavljenu reklamaciju kojom se ista odbija.

Potrošački spor može se rešiti vansudskim putem pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, podnošenjem predloga ministarstvu nadležnom za poslove zaštite potrošača. Trgovac je dužan da učestvuje u ovom postupku.

Potrošač može pokrenuti sudski ili vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora tek nakon prijema: - odgovora na izjavljenu reklamaciju u skladu sa Zakonom ili - odluke trgovca koji pruža usluge od opšteg ekonomskog interesa po izjavljenom prigovoru u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje).

I jedna važna stvar za kraj. Kao i u drugim uređenim zemljama i u Srbiji je počela da se sprovodi praksa da se i za ugradnju klima uređaja izdaje fiskalni račun, koji je ujedno i garancija da vam je klimu ugradio ovlašćeni serviser. Ovaj račun će u narednom periodu postati jako značajan, jer tada nećete morati da platite usluge montaže nekom ko nije u mogućnosti da vam  da fiskalni račun, čime se sprečava mogućnost zloupotrebe od strane nestručnih lica i ljudi koji su do sada radili „na crno“.


Image by rawpixel.com

Dodaj komentar

Ovaj podatak se ne prikazuje, čuva zbog sigurnosti

Slične vesti